Şiir Tutkusu

Menü

Divan Şiirleri

Toplam 84 şiir bulunuyor

Divan Şiirleri

4,00 (55) Aceb Bu Derdümün Dermânı Yok Mı (gazel)
Dehhanî21 Mart 2006
4,41 (17) Aceb N’itdüm Yâre Virmez Selâmı (gazel)
Şeyyâd Hamza21 Mart 2006
4,55 (43) Ağlasa Âşık Belâ-yı Hicr ile Nâlân Olup (gazel)
Avnî (Fatih Sultan Mehmed)21 Mart 2006
4,52 (23) Ahde Vefâ Eylemedün Öyle mi (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,81 (11) Allâhu Ekber Ey Sanem Hüsnünde Hayrân Olmuşum (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
4,12 (8) Âşık Kaçan ki Nâvek-i Âh-ı Seher Çeker (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,30 (42) Aşk ile Viran İden Gönlini Ma’mûr İstemez (gazel)
Avnî (Fatih Sultan Mehmed)21 Mart 2006
3,92 (13) Âyet-i Seb’a’l-mesânîdir Yüzün (tuyuğ)
Nesimî21 Mart 2006
4,07 (14) Bahâr Oldı Vü Bûstânlarda Bülbül (gazel)
Gülşehrî21 Mart 2006
4,00 (4) Bana Bir ‘ilm Keşf Oldı Senün Hüsnün Kitâbında (gazel)
Adnî21 Mart 2006
4,33 (9) Beni Çevrile Öldürse Dimen Ol Yâra Kanludur (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,80 (5) Bî-dilem Dilsitândan Ayrıldum (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,14 (7) Bir Dil mi Kalmışdur Bu Tîr-i Gamzeden Kan Olmamış (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,20 (10) Bir Yüzi Gül Gonce-leb Dil-dâr Dirsen İşte Sen (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,42 (7) Boyun Cennetde Tûbîye Eger Salmazısa Sâye (gazel)
Dehhanî21 Mart 2006
4,22 (9) Bulmışum Hakk’ı Ene’l-hak Söylerim (tuyuğ)
Nesimî21 Mart 2006
4,20 (5) Cân Bana Bâr-ı Girân Olurdı Cânân Olmasa (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,06 (15) Cân Bilmezem Ol Turra-i Hindûya Mı Düşdi (gazel)
Cem Sultan21 Mart 2006
4,16 (6) Cân Cemâlün Şem’inün Pervânesidür Dostum (gazel)
Adnî21 Mart 2006
4,66 (6) Cânı N’eylerdi Dil-i Bî-çâre Cânân Olmasa (gazel)
Adnî21 Mart 2006
3,37 (16) Cânımın Cânânesisin Ey Habîb (tuyuğ)
Nesimî21 Mart 2006
4,42 (7) Çıkalı Göklere Ahum Sereri Döne Döne (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,33 (6) Çün Çekdi Hatun Yüzün Üzere Rakam Ey Dost (gazel)
Cem Sultan21 Mart 2006
4,50 (12) Der Medh-i Sultan Mehmed Hân (kerem Kasidesi) (kaside)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,33 (9) Didüm Yâra ki Dudağunı Emsem (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
4,85 (7) Dil ki Gözün Sihrine Meftûn Değil (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,58 (12) Dilberün İşi ‘itâb U Nâz Olur (tuyuğ)
Kadı Burhaneddin21 Mart 2006
4,75 (4) Dimiş İdün Saçuna Sünbül-i Hoş-bûdur Bu (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,71 (7) Dolsa ’âlem Ta’n Degül Dûd-ı Siyâhumdan Benüm (gazel)
Avnî (Fatih Sultan Mehmed)21 Mart 2006
5,00 (5) Düşmişem Bî-yâr İlâhî Kimse Bî-yâr Olmasın (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
4,00 (2) E Lem Talem Eyâ Hânum Ne Sarnar Men Ne Bulargu (gazel)
Şeyyâd Hamza21 Mart 2006
5,00 (3) Ecel Dutmış Elinde Bir Ulu Câm (gazel)
Şeyyâd Hamza21 Mart 2006
5,00 (2) Egerçi Yirüm Uçmakdur Bezenmiş Kasr-ı Nûrânî (gazel)
Şeyhoğlu Mustafa21 Mart 2006
3,00 (2) Egerçi Yûsuf-ı Mısrî Kamu Güzelden A’lâdur (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
4,66 (9) Elüme Bir Kadeh Sunarsa Dilşâd (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
4,00 (3) Ey Fitnesi Çok Kavli Yalan Yandum Elünden (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
5,00 (3) Ey Kemân-ebrû N’ola Kurbân İdersen Cân Sana (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
4,66 (3) Ey Nesîm-i Subh-dem Bi’llâh ki Yârin Hoş Mıdur (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
5,00 (3) Eyâ Peri Nicesin Hoş Musun Safâca Mısın (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,16 (6) Feryâd Ü Nâlem İşidüb Ey Yâr Kaçma Gel (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
5,00 (4) Gamzeler Kim Cân İline Tîr-i Müjgân Yağdurur (gazel)
Necatî21 Mart 2006
5,00 (5) Gönlümi Dîvâne Kılan Zülf-i Pür Sevdâsıdur (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
4,42 (14) Gönülüme Ben Dedim ki Kandesin (gazel)
Kadı Burhaneddin21 Mart 2006
4,33 (9) Gözlerün Şol Mestdür Kim Hâb Ana Hâcet Degül (gazel)
Cem Sultan21 Mart 2006
4,28 (7) Gözüni Süzme Bîmâr Öldürürsin (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,00 (25) Gül Yüzünde Göreli Zülf-i Semen-sây Gönül (murabba)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,10 (10) Hakk Ne Yazmış İse Ezelde Bolur (tuyuğ)
Kadı Burhaneddin21 Mart 2006
5,00 (4) Hevâ ki Şol Senemün Zülfini Müşevveş İder (gazel)
Kadı Burhaneddin21 Mart 2006
4,00 (2) Hicrün ile Eyle Çıkdı Yüregümde Başlar (gazel)
Şeyhoğlu Mustafa21 Mart 2006
5,00 (4) Hikâyet-i Gam-ı Hicrân-ı Yârı Mı Diyelüm (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,00 (4) Kamerdür Alnun Ey Dilber Velî La’lün Şeker Dirler (gazel)
Şeyhoğlu Mustafa21 Mart 2006
3,00 (4) Karar U Sabrum Alan Zülf-i Bî-karârundur (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,66 (3) Kaşlaruna Bir Kadîmi Bendedür Benzer Hilâl (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
3,75 (12) Key Based U Key Based U Key Based U Key (rubai)
Mevlâna Celaleddin-i Rumî21 Mart 2006
5,00 (1) Kudret Nefesi Yiryüzüne Urdı Yine Sûr (gazel)
Âşık Paşa21 Mart 2006
5,00 (5) Lâle-hadler Yine Gül-şende Neler İtmediler (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,25 (8) Merhabâ Hoş Geldin Ey Rûh-ı Revânım Merhabâ (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
3,00 (3) Ne Yatursen Eyâ Gâfil Gözün Aç Gör Bu Erkânı (gazel)
Şeyyâd Hamza21 Mart 2006
3,33 (3) Nice Kâkül Nice mu Sünbül-i Gül-bûdur Bu (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,00 (4) Niçe Ecelden Kaçuban ‘işret Kurasen Dün Ü Gün (gazel)
Şeyyâd Hamza21 Mart 2006
3,80 (5) Ölmüş Tenüme ‘aşkı Anun Rûh Değül mi (gazel)
Kadı Burhaneddin21 Mart 2006
4,00 (2) Perhîz Öğredür Bana Zâhid Kişilenür (gazel)
Necatî21 Mart 2006
2,60 (5) Saçun Durur Kamu Cânlar Belâsı (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
5,00 (4) Sâkiyâ Mey Sun ki Bir Gün Lâlezâr Elden Gider (gazel)
Avnî (Fatih Sultan Mehmed)21 Mart 2006
4,50 (2) Salalı ‘anberîn Zülfün Gül Üzre Tâze Reyhânı (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
3,50 (2) Senin Zencîr-i Zülfünden Dil-i Dîvane Bend İster (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
3,00 (2) Senün ‘aşkun Benüm Gönlümde Muhkem (gazel)
Şeyhoğlu Mustafa21 Mart 2006
5,00 (3) Subh-dem Her Gice Ağyar ile Ol Yâr Oturur (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,33 (3) Şâd Olmak İsteyen Gam ile Mübtelâ Gerek (gazel)
Adnî21 Mart 2006
3,00 (2) Şehümün ‘aşkıdır Cândan Mukaddem (gazel)
Şeyhoğlu Mustafa21 Mart 2006
5,00 (1) Şevk-i Ruhsârunla Dil Zülf-i Dü-tâdan Korkmaz (gazel)
Necatî21 Mart 2006
5,00 (1) Tâ Kıldı Tecellî Bu Benim Gönlüme Allâh (müstezad)
Nesimî21 Mart 2006
5,00 (1) Târîh-i Feth-i Kal’a-i Ermenek (tarih)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
5,00 (2) Tut Dilüni Eyleme La’l-i Leb-i Cânânı Medh (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
Tutalum Zenbîl ile Gökden İner Meh-pâreler (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,33 (6) yâ Rab Ol Düşman Bakışlu Yara N’itdüm N’eyledüm (gazel)
Necatî21 Mart 2006
Yâra Ne Ey Müddeî Çok Çok Gün Ahumdan Benüm (gazel)
Necatî21 Mart 2006
3,66 (3) Yârun Ayağı Tozuna Kıymet Cihân Gerek (gazel)
Adnî21 Mart 2006
3,33 (3) Yersâ Ba’z-ı Evlâd-ı Asdıkâî (kıt’a)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,66 (3) Yine Bu Cevr Ü Cefâlar Bize Cânâ Neyiki (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,66 (6) Yüzün Cennetdir Ey Rûh-ı Musavver (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
4,00 (4) Yüzünü Sûret-i Rahmân Okurlar (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
2,33 (3) Zihî Devlet ki Gözlerüm Yüzünden Oldı Nûrânî (gazel)
Dehhanî21 Mart 2006
4,00 (4) Zihî Gevher K’arulıkda Güher Veşdür Dişi Lü’lü’ (gazel)
Dehhanî21 Mart 2006