Şiir Tutkusu

Menü

Yüzünü Sûret-i Rahmân Okurlar (gazel)

Yüzünü sûret-i Rahmân okurlar
Hatını sünbül-i reyhân okurlar

Elif teg cevher-i yektâ boyundur
Dudağın çeşmesin hayvân okurlar

Boyun Tûbâ dediler ehl-i ma’nî
Belin ince lebin mercân okurlar

Ezelden çün yüzündür Mısr-ı câmî
Yüzünü ser-be-ser Kur’ân okurlar

Yüzün nûruna her kim oldı münkir
Anun la’net adın şeytân okurlar

Yüzün bâğında bülbül tûtî kumrî
Hezârân söz ile destân okurlar

Bugün çün hüsnümüzü yâd ederler
Yüzün şemsin meh-i tâbân okurlar

Ne hikmettir ayâ ey hüsnü dîbâ
Seni âlemlere sultân okurlar

Fedâ kıl cânını sen ey Nesîmî
Ki cânı yâr için kurbân okurlarAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Nesimî10 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.00/5 Toplam verilen oy : 4