Şiir Tutkusu

Menü

Şâd Olmak İsteyen Gam ile Mübtelâ Gerek (gazel)

Şâd olmak isteyen gam ile mübtelâ gerek
‘Âlemde saltanat taleb iden gedâ gerek

 itdügümce cûşa gelür gözlerüm yaşı
Deryâ temevvüc itmege lâ-büd hevâ gerek

Dil milkine hayâlün ider hükm geh gamun
Bu bir harâbeye ne iki pâdişâ gerek

Zühd ü salâhı câm-ı meye satduğum budur
Kim rind olanlarun ‘ameli bî-riyâ gerek

Kanlu çıkardı yaşumı yolum basar deyü
Evvel bu işi işlemege dest ü pâ gerek

İzün tozına ‘Adnî yüzin niçe sürmesün
Kanlu gözine sıhhat içün tûtiyâ gerekAçıklama: vezni: mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün
Adnî5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
3.33/5 Toplam verilen oy : 3