Şiir Tutkusu

Menü

Zihî Devlet ki Gözlerüm Yüzünden Oldı Nûrânî (gazel)

Zihî devlet ki gözlerüm yüzünden oldı nûrânî
Visâlün lutf idüb savdı başumdan girü hicrânı

Severem sini cân bigi hatâ didüm ma’âza’llâh
Ne mikdârı ola cânun ki benzedem sana cânı

Yüce boyun kılur bende çemende serv-i âzâdı
Yüzün mihri ider tâbân felekde mâh-ı tâbânı

Eger emseyidi sinün leb-i la’lünden İskender
N’iderdi isteyb bunca cihânda âb-ı hayvânı

Egerçi cem’e şem’ isen bugün her cem’ arasında
Perîşân kılma saçunı esirge ben perîşânı

Bugün çün hüsn devrânı senündür eyü adıla
Süre gör devr-i hüsnüni ki geçer hüsn devrânı

Cemâlün iy büt-i Çînî cihânı dutdı ser-tâ-ser
Nite kim Rûm ilin şi’riyle bugün dutdı DehhânîAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Dehhanî4 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.33/5 Toplam verilen oy : 3