Şiir Tutkusu

Menü

Yüzün Cennetdir Ey Rûh-ı Musavver (gazel)

Yüzün cennetdir ey rûh-ı musavver
Te’âlâ şânuhu Allâhu ekber

Sekiz kapusıdur cennât-ı ‘adnün
Kaşunla kirpügün zülfün mu’anber

E lem neşrah saçun ve’ş-şems alnun
Boyun tûbî lebündür âb-ı Kevser

‘Ayân oldı lebün ‘aynında şol su
Ki gark oldı cihân bahrında yek-ser

Tenün tîninden oldı halka ervâh
Ta’âlâ’llâh zihî pâkîze cevher

Sücûd eyler ruh u zülfün katında
Ayıla encüm ü hurşîd-i hâver

Rümûzın bilmeyen beytü’l-harâmun
Ne bilsün kim nedür mihrâb u minber

Felek hüsnünde hayrândur melek mât
Ne deryâson me ma’densin ne gevher

Ser-â-ser nûr-ı mutlakdur vücûdun
Ne mâhiyetsin ey zât-ı mutahhar

Meger şem’-i tecellîdir cemâlün
Ki nûrından cihân oldı münevver

Nesîmî’nün sözi hakdur Hak’ı bil
Ki Hak’dur kim anun dilinde söylerAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Nesimî10 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.66/5 Toplam verilen oy : 6