Şiir Tutkusu

Menü

Tâ Kıldı Tecellî Bu Benim Gönlüme Allâh (müstezad)

Tâ kıldı tecellî bu benim gönlüme Allâh
Lutf ile eyva’llâh
Firkatda yanan cânıma vasl irdi be-dil-hâh
El-minnetü li’llâh

Nâ-gâh irişdi bana ilhâm zi-hazret
Gafletten uyandım
Vahdet güneşi doğdu vü şâm oldı seher-gâh
Gam kalmadı bi’llâh

Ez-gayb-ı hüviyet bana nutk-ı ehâdiyyet
Aytdı ki fe-firrû
Terk eyledim uş mülk ile mâl ü vatan u câh
Yâs tutdım ila’llâh

Fânî okudum dünyeni ez-rûy-ı hakîkat
Dîdâra değişdim
Tecrîd olub aytdım ki tevekkeltü ala’llâh
Kul küllün mina’llâh

Ez-rûy-ı hakîkat bana her nesne ki irdi
Ez-hazret-i ‘Alî
Reddiyyet ile kılmadım hîç nesneden ikrâh
Tâ olmaya bî-râh

Ma’şûk-ı hakîkî zi-kerem çünkü bırakdı
Bürka’ zi-ruh-ı hod
Mahv oldı feleklerde kevâkib güneş ü mâh
Kıl secde be-dergâh

Gel ‘ârif isen koyma Nesîmî demin elden
Bu âdemi tanı
‘İrfân ile kıl dünyede bâzâr ma’a’llâh
Ta kıla nazar şâh
Nesimî10 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 1