Şiir Tutkusu

Menü

Senin Zencîr-i Zülfünden Dil-i Dîvane Bend İster (gazel)

Senin zencîr-i zülfünden dil-i dîvane bend ister
Usandı hicr ile cândan asılmağa kemend ister

Mey-i la’lin içip vâiz harâb-ı çeşm-i yâr olduk
Ana de va’z ü tefsîri ki senden nush u pend ister

Lebin dârü’ş-şifâsından umar dil derdine dermân
Tabîb-i hasta dillersin devâsın derdmend ister

Gönül günc-i kanâatte otur giy hırka-i hüznü
Çün ol şeh kulların dâim fakîr ü müstemend ister

Hayâl-i sîm ü zer etmen ana benzer senin Adlî
Gedâ hâk üzre yatarken gümüşten tahtabend isterAçıklama: Vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Adlî (II. Bayezid)5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
3.50/5 Toplam verilen oy : 2