Şiir Tutkusu

Menü

Kudret Nefesi Yiryüzüne Urdı Yine Sûr (gazel)

Kudret nefesi yiryüzüne urdı yine sûr
Hükmoldı şol olmüş hacîle kim dirilidür

Yarıldı çiçek yardı yiri durdı sakından
Yüz dutdı Hak’a cümle ‘aceb maksûdı nedür

Maksûdları şol göreler Tanrı nûrını
Ölüb yine dirilmeyene doğmadı bu nûr

Değme birinün hâlini aydam sana bir bir
Kimi sevinür vuslat ile kimisi mehcûr

Gül buldı anun vuslatını güldigi andan
Bin bülbüli bir gülmegile eyledi mestûr

Çegdüm çiçeği kamudan ön geldiği niyçün
Benzi sarusı andan sayruluğı hâlini aydur

Nergis dahı içmişdi anun ‘aşk şarâbın
Ayılmadı andan berüdür gör nice mahmûr

Ağyâr bize ansuzda elin suna diyüben
Sûsen eline hançer alub oldı bahâdır

Bû cümle çiçek kim bezenüb geldi cihâna
Bu mülke bular gelmedi tâ gelmedi mestûr

İbretle nazar eyleyü bak tâ ki göresin
Elinde dutar her biri bir nâme vü menşûr

Bu ibreti kim ‘Âşık’a rûzi’yledi Allâh
Beklim bakuban şöyle zîbâ görmedi Mansûr
Açıklama: vezni: mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün
Âşık Paşa1 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 1