Şiir Tutkusu

Menü

Hicrün ile Eyle Çıkdı Yüregümde Başlar (gazel)

Hicrün ile eyle çıkdı yüregümde başlar
Nâle kıldum derd ile feryâda geldi taşlar

Şol perî yüzlü meleksin kim görüb dîdârını
Yüz urub korlar melikler ileyünde başlar

Secde-gâhı kâinâtun sûretündür ey sanem
Mahzar-ı Hakk’sın kemâl-i hüsnüne şâ-bâşlar

Eyle tahrîr eyledi kaşunı nakkâş-ı ezel
Resmine mânendinün ‘âciz kamu nakkaşlar

Uralı kaşun kemânı gamzen okın bağruma
Hûn-ı dildür gözlerümden her dem akar yaşlar

Gönlümün rahtın urub cân milkini târâc ider
Remz iderse gözlerüne şol harâmî kaşlar

İbn-i Şeyhî’yem her evbâşa gerek ben baş olam
Rind ü geh kallâş olam geh ‘aşk ile yoldaşlarAçıklama: vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Şeyhoğlu Mustafa5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.00/5 Toplam verilen oy : 2