Şiir Tutkusu

Menü

Gönlümi Dîvâne Kılan Zülf-i Pür Sevdâsıdur (gazel)

Gönlümi dîvâne kılan zülf-i pür sevdâsıdur
Cânumı pervâne iden şem'-i bezm-ârâsıdur

Kabrüm üzre serv dikün şem' yakun dostlar
Çün beni hâk eyleyen şevk-ı ruh u bâlâsıdur

Gül yüziyle zevk u şâdînün birin on eyleyen
Gülsitân-ı hüsn içinde kâmet-i ra'nâsıdur

Ziynet olmaz gülsitân içinde gül açılmasa
Rûyına revnak viren yârun ruh-ı zîbâsıdur

Taze 'âşık taze dîvâne mesel meşhûrdur
Gitdi Ferhâd ile Mecnûn 'aşkınun gavgâsıdur

'Adliyâ hükmün anunçün nâfiz oldı 'âleme
Yazılan 'unvânda yârun kaşı tugrâsıdurAçıklama: vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Adlî (II. Bayezid)5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 5