Şiir Tutkusu

Menü

Ey Kemân-ebrû N’ola Kurbân İdersen Cân Sana (gazel)

Ey kemân-ebrû n'ola kurbân idersen cân sana
Bin benüm gibi ider her lahza cân kurban sana

Mihrüni canda ezelden saklar idüm sanma kim
Dâr-ı dünyâda görüp hayran olupdur cân sana

Dilde gamzen zahmına merhem didüm dilber didi
Tîr-i müjgânum yeter her lahzada derman sana

Pertev-i hüsnün meğer eflâka düşmiş ay u gün
Gice gündüz rezm urup olmuş durur hayran sana

Hûbluk sende tamâm oldugına hacet budur
Kâtib-i kudret ki yazmış ol hat-ı reyhan sana

Hûn-ı dil yaşunla 'Adlî gerçi seyl oldı dirîg
Kanlu yaşun göricek rahm eylemez cânân sanaAçıklama: Vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Adlî (II. Bayezid)5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 3