Şiir Tutkusu

Menü

Düşmişem Bî-yâr İlâhî Kimse Bî-yâr Olmasın (gazel)

Düşmişem bî-yâr İlâhî kimse bî-yâr olmasın
Kimsenün hâli bu resme müşkil ü zâr olmasın

Cennetün nâz u fa’îmi dilberün dizdârıdır
Cennetün bâğı mana mî-vasl-ı dildâr olmasın

Tamunun odından acı firkatündür ‘âşıka
Kimsenün cânında senden yâ Rab ol nâr olmasın

Her kimün maksûdı Hak’dan gayrı dîzâr olmadı
Tâ ebed Hak’dan nasîbi gayrı dîzâr olmasın

‘Âşıkun bâğı güli gülzârı yârun yüzidür
Variken yârun cemâli özge gülzâr olmasın

Olmışam şol çeşm-i bîmârun firâkından sakîm
Kimse menden özge şol bîmârâ bîmâr olmasın

‘Âşıkun müşk-i tatârı zülf-i yârun bûyıdur
Nâra yansun nâfe-yi Çîm müşk-i tâtâr olmasın

Kim ki bâzâr itmedi zülfünde yüz min cânile
Tâ ebed vaslile anun hîç bâzâr olmasın

Keşf-i esrârından anun yanaram sabr eylerem
Eydürem ağyâra nâ-gâh keşf-i esrâr olmasın

Kim ki bîzâr olmadı ‘aşkında şol ma’şûkınun
Ol yalancı müdde’înün bahtı bîzâr olmasın

Cân-fezâ vaslun meyinden firkat ayırdı meni
Yâ Rab ol Pâkîze meyden kimse huşyâr olmasın

Dutmışam mihrünle peymân kolmışam ‘aşkunla ‘ahd
Mihr-i ‘aşkun lem-yezel bî-‘ahd ikrâr olmasın

Ey Nesîmî kim ki sâf olmaz zer-i hâlis gibi
Dilberün ‘aşkında sâfî hemçü dînâr olmasınAçıklama: vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Nesimî10 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 5