Şiir Tutkusu

Menü

Dolsa ’âlem Ta’n Degül Dûd-ı Siyâhumdan Benüm (gazel)

Dolsa 'âlem ta'n degül dûd-ı siyâhumdan benüm
Mihr görmen zerrece gün yüzli mâhumdan benüm

Nice pinhân eyleyem ol dilbere âşıklugum
Pür durur dîvân şehrün âh ü vâhumdan benüm

Devlet-i 'aşkıyla payem bir makama irdi kim
Şânumı anlar görenler izz ü câhumdan benüm

Hâk-i pây-i yâr tâcum kûy-ı dilber mesnedüm
Reşk ider Cemşîd ü Cem taht ü külâhumdan benüm

Hayl-i 'aşkı şâh-râh-ı gamda kılsam germ-rev
Çeşm-i encüm kuhl ider gerd-i sipâhumdan benüm

'Avniyâ bir hâle irdüm derd-i hicr-i yâr ile
'İbret alur niceler hâl-i tebâhumdan benümAçıklama: vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Avnî (Fatih Sultan Mehmed)4 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.71/5 Toplam verilen oy : 7