Şiir Tutkusu

Menü

Divan Şiirleri

Toplam 84 şiir bulunuyor

Divan Şiirleri

Aceb Bu Derdümün Dermânı Yok Mı (gazel)Aceb N’itdüm Yâre Virmez Selâmı (gazel)Ağlasa Âşık Belâ-yı Hicr ile Nâlân Olup (gazel)Ahde Vefâ Eylemedün Öyle mi (gazel)Allâhu Ekber Ey Sanem Hüsnünde Hayrân Olmuşum (gazel)Âşık Kaçan ki Nâvek-i Âh-ı Seher Çeker (gazel)Aşk ile Viran İden Gönlini Ma’mûr İstemez (gazel)Âyet-i Seb’a’l-mesânîdir Yüzün (tuyuğ)Bahâr Oldı Vü Bûstânlarda Bülbül (gazel)Bana Bir ‘ilm Keşf Oldı Senün Hüsnün Kitâbında (gazel)Beni Çevrile Öldürse Dimen Ol Yâra Kanludur (gazel)Bî-dilem Dilsitândan Ayrıldum (gazel)Bir Dil mi Kalmışdur Bu Tîr-i Gamzeden Kan Olmamış (gazel)Bir Yüzi Gül Gonce-leb Dil-dâr Dirsen İşte Sen (gazel)Boyun Cennetde Tûbîye Eger Salmazısa Sâye (gazel)Bulmışum Hakk’ı Ene’l-hak Söylerim (tuyuğ)Cân Bana Bâr-ı Girân Olurdı Cânân Olmasa (gazel)Cân Bilmezem Ol Turra-i Hindûya Mı Düşdi (gazel)Cân Cemâlün Şem’inün Pervânesidür Dostum (gazel)Cânı N’eylerdi Dil-i Bî-çâre Cânân Olmasa (gazel)Cânımın Cânânesisin Ey Habîb (tuyuğ)Çıkalı Göklere Ahum Sereri Döne Döne (gazel)Çün Çekdi Hatun Yüzün Üzere Rakam Ey Dost (gazel)Der Medh-i Sultan Mehmed Hân (kerem Kasidesi) (kaside)Didüm Yâra ki Dudağunı Emsem (gazel)Dil ki Gözün Sihrine Meftûn Değil (gazel)Dilberün İşi ‘itâb U Nâz Olur (tuyuğ)Dimiş İdün Saçuna Sünbül-i Hoş-bûdur Bu (gazel)Dolsa ’âlem Ta’n Degül Dûd-ı Siyâhumdan Benüm (gazel)Düşmişem Bî-yâr İlâhî Kimse Bî-yâr Olmasın (gazel)E Lem Talem Eyâ Hânum Ne Sarnar Men Ne Bulargu (gazel)Ecel Dutmış Elinde Bir Ulu Câm (gazel)Egerçi Yirüm Uçmakdur Bezenmiş Kasr-ı Nûrânî (gazel)Egerçi Yûsuf-ı Mısrî Kamu Güzelden A’lâdur (gazel)Elüme Bir Kadeh Sunarsa Dilşâd (gazel)Ey Fitnesi Çok Kavli Yalan Yandum Elünden (gazel)Ey Kemân-ebrû N’ola Kurbân İdersen Cân Sana (gazel)Ey Nesîm-i Subh-dem Bi’llâh ki Yârin Hoş Mıdur (gazel)Eyâ Peri Nicesin Hoş Musun Safâca Mısın (gazel)Feryâd Ü Nâlem İşidüb Ey Yâr Kaçma Gel (gazel)Gamzeler Kim Cân İline Tîr-i Müjgân Yağdurur (gazel)Gönlümi Dîvâne Kılan Zülf-i Pür Sevdâsıdur (gazel)Gönülüme Ben Dedim ki Kandesin (gazel)Gözlerün Şol Mestdür Kim Hâb Ana Hâcet Degül (gazel)Gözüni Süzme Bîmâr Öldürürsin (gazel)Gül Yüzünde Göreli Zülf-i Semen-sây Gönül (murabba)Hakk Ne Yazmış İse Ezelde Bolur (tuyuğ)Hevâ ki Şol Senemün Zülfini Müşevveş İder (gazel)Hicrün ile Eyle Çıkdı Yüregümde Başlar (gazel)Hikâyet-i Gam-ı Hicrân-ı Yârı Mı Diyelüm (gazel)Kamerdür Alnun Ey Dilber Velî La’lün Şeker Dirler (gazel)Karar U Sabrum Alan Zülf-i Bî-karârundur (gazel)Kaşlaruna Bir Kadîmi Bendedür Benzer Hilâl (gazel)Key Based U Key Based U Key Based U Key (rubai)Kudret Nefesi Yiryüzüne Urdı Yine Sûr (gazel)Lâle-hadler Yine Gül-şende Neler İtmediler (gazel)Merhabâ Hoş Geldin Ey Rûh-ı Revânım Merhabâ (gazel)Ne Yatursen Eyâ Gâfil Gözün Aç Gör Bu Erkânı (gazel)Nice Kâkül Nice mu Sünbül-i Gül-bûdur Bu (gazel)Niçe Ecelden Kaçuban ‘işret Kurasen Dün Ü Gün (gazel)Ölmüş Tenüme ‘aşkı Anun Rûh Değül mi (gazel)Perhîz Öğredür Bana Zâhid Kişilenür (gazel)Saçun Durur Kamu Cânlar Belâsı (gazel)Sâkiyâ Mey Sun ki Bir Gün Lâlezâr Elden Gider (gazel)Salalı ‘anberîn Zülfün Gül Üzre Tâze Reyhânı (gazel)Senin Zencîr-i Zülfünden Dil-i Dîvane Bend İster (gazel)Senün ‘aşkun Benüm Gönlümde Muhkem (gazel)Subh-dem Her Gice Ağyar ile Ol Yâr Oturur (gazel)Şâd Olmak İsteyen Gam ile Mübtelâ Gerek (gazel)Şehümün ‘aşkıdır Cândan Mukaddem (gazel)Şevk-i Ruhsârunla Dil Zülf-i Dü-tâdan Korkmaz (gazel)Tâ Kıldı Tecellî Bu Benim Gönlüme Allâh (müstezad)Târîh-i Feth-i Kal’a-i Ermenek (tarih)Tut Dilüni Eyleme La’l-i Leb-i Cânânı Medh (gazel)Tutalum Zenbîl ile Gökden İner Meh-pâreler (gazel)yâ Rab Ol Düşman Bakışlu Yara N’itdüm N’eyledüm (gazel)Yâra Ne Ey Müddeî Çok Çok Gün Ahumdan Benüm (gazel)Yârun Ayağı Tozuna Kıymet Cihân Gerek (gazel)Yersâ Ba’z-ı Evlâd-ı Asdıkâî (kıt’a)Yine Bu Cevr Ü Cefâlar Bize Cânâ Neyiki (gazel)Yüzün Cennetdir Ey Rûh-ı Musavver (gazel)Yüzünü Sûret-i Rahmân Okurlar (gazel)Zihî Devlet ki Gözlerüm Yüzünden Oldı Nûrânî (gazel)Zihî Gevher K’arulıkda Güher Veşdür Dişi Lü’lü’ (gazel)