Şiir Tutkusu

Menü

Ahmed Paşa

Toplam 17 şiiri bulunuyor

Ahmed Paşa Şiirleri

Ahde Vefâ Eylemedün Öyle mi (gazel)Bî-dilem Dilsitândan Ayrıldum (gazel)Bir Dil mi Kalmışdur Bu Tîr-i Gamzeden Kan Olmamış (gazel)Cân Bana Bâr-ı Girân Olurdı Cânân Olmasa (gazel)Der Medh-i Sultan Mehmed Hân (kerem Kasidesi) (kaside)Dil ki Gözün Sihrine Meftûn Değil (gazel)Ey Fitnesi Çok Kavli Yalan Yandum Elünden (gazel)Eyâ Peri Nicesin Hoş Musun Safâca Mısın (gazel)Feryâd Ü Nâlem İşidüb Ey Yâr Kaçma Gel (gazel)Gözüni Süzme Bîmâr Öldürürsin (gazel)Gül Yüzünde Göreli Zülf-i Semen-sây Gönül (murabba)Hikâyet-i Gam-ı Hicrân-ı Yârı Mı Diyelüm (gazel)Karar U Sabrum Alan Zülf-i Bî-karârundur (gazel)Subh-dem Her Gice Ağyar ile Ol Yâr Oturur (gazel)Târîh-i Feth-i Kal’a-i Ermenek (tarih)Yersâ Ba’z-ı Evlâd-ı Asdıkâî (kıt’a)Yine Bu Cevr Ü Cefâlar Bize Cânâ Neyiki (gazel)